Saturday, July 4, 2009

Dafen Art Museum, Shenzhen,China | 2005 | Urbanus


Project Name: Dafen Art Museum
Location: Dafen Village, Longgan District
Client: Shenzhen Longgang Bureau of Urban Planning
Architect: URBANUS Architecture & Design, Inc
Project Designer: Liu, Xiaodu; Meng, Yan
Project Team: Chen,Yaoguang; Fu, Zhuoheng; Ji, Yuyu; Zhang, Yu; Li, Hui; Liu, Liu; Ding, Yu; Liu, Zirong; Wang, Yanfeng
Consultants: SHENZHEN NEW LAND TOOL PLANNING & ARCHITECTURAL DESIGN CO.,LTD
Structure and Material: exposed concrete , glass, steel
Site Area: 11.300 sqm
Floor Area: 17.000 sqm
Design Period: 2005/5-2006/4
Construction Period: 2006-2007
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Subscribe Now: Feed Icon