Tuesday, April 7, 2009

New World Central Mall, Wuxi, 2006 | Urbanus
Project Name: New World Central Mall
Location: Wuxi
Client: Shenzhen New World Group
Architect: URBANUS Architecture & Design, Inc
Project Designer: Liu, Xiaodu; Meng, Yan
Project Team: Fu, Zhuohen; Zhang, Xin; Lin, Haibin; Li, Hui; Chen Yaoguang; Yin, Yujun; Huang, Xi; He, Kesi; Deng, Dan; Liu, Liu; Tu, Jiang; Richard Gelles; Rao, Enchen; Cheng, Meng.
Structure and Material: reinforced concrete, glass, steel
Floor Area: 283.000 sqm
Design Period: 2006
source:Urbanus Architecture & Design Inc.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Subscribe Now: Feed Icon